Maatwerk voor uw mat mogelijk Matten van kwaliteit Wij weten wat kwaliteit is!
Altijd een ontwerp vooraf Maatwerk mogelijk Stuur ons een bericht!
Stoffering mogelijk Ruime keuze Wij blijven uitbreiden!
Alle soorten matten Stopt vocht en vuil Voor een schone vloer!
Speciale vormen mogelijk Hoge klanttevredenheid! beoordeeld met 5 sterren!

Algemene voorwaarden bedrijven

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveranties van goederen, diensten en andere overeenkomsten van welke aard ook, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen.

2. Indien A&D LogoMat B.V. met de opdrachtgever ten aanzien van bepaalde punten bijzondere voorwaarden is overeengekomen, dan blijven voor al het overige de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Eventuele verkoop- c.q. inkoopvoorwaarden of anderszins, dan wel bepalingen daarvan, door de opdrachtgever of anderen van toepassing verklaard, binden ons niet, tenzij wij dit schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Alle aanbiedingen in welke vorm ook gedaan zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. Onder aanbiedingen wordt mede verstaan eventuele bijlagen zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens.

Iedere overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever wat naar ons oordeel uit door onze ingewonnen informatie kan blijken. A&D LogoMat B.V. is te allen tijde gerechtigd om alvorens een overeenkomst uit te voeren of althans met de uitvoering daarvan door te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen, Indien een opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen ter zake van eerder met ons gesloten overeenkomsten, leveringen voldoet, dan zijn wij niet tot de uitvoering van verdere overeenkomsten verplicht. Opdrachten worden door A&D LogoMat B.V. schriftelijk bevestigd door middel van de orderbevestiging of, bij gebreke daarvan door de factuur A&D LogoMat B.V. wordt slechts gebonden door deze bevestiging. Aanvullende wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat A&D LogoMat B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de annuleringskosten ten hoogte van 50% van de totale order voor zijn rekening neemt.

2. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren nadat A&D LogoMat B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de annuleringskosten ten hoogte van 100 % van de totale order voor zijn rekening neemt.

1. Definitie Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

2. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van geschikte informatiedragers voor het tijdig kunnen uitvoeren van de gemaakte opdrachten.

3. Indien de opdrachtgever in redelijkheid niet tijdig geschikte informatiedragers aanlevert zal dit beoordeeld worden als een annulering van de opdracht zoals Artikel 4.1. Hiervoor worden de bijbehorende kosten zoals in artikel 4.1 in rekening worden gebracht

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat A&D LogoMat B.V. de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. A&D LogoMat B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5. Indien de opdrachtgever in redelijkheid niet tijdig reageert op de zet-, druk- of andere proeven zal dit beoordeeld worden als een annulering van de opdracht volgens artikel 4.2. Hiervoor zullen kosten volgens artikel 4.2 in rekening worden gebracht.

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Afwijkingen in de door A&D LogoMat B.V gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de A&D Logomat ter inzage. A&D Logomat zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een

Tussentijdse wijzigingen van opdrachten of andere overeenkomsten worden slechts geacht door ons te zijn aanvaard na schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging onzerzijds. De gewijzigde opdracht of overeenkomst geldt in dat geval als een nieuwe opdracht of overeenkomst waarbij opnieuw prijs en levertijd worden overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding, respectievelijk bevestiging geldende kostenfactoren belastingen, koersen e.d. wijzigingen daarin, voordat levering is voltooid, geven A&D LogoMat B.V. het recht tot doorberekenen daarvan dan wel tot het annuleren van de aanbieding of het geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren van de overeenkomst, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst of verplichting tot schadevergoeding

Levertijden zijn bij benadering opgegeven, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de opgegeven levertijd is A&D LogoMat B.V. eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Overschrijding van de termijn van levering, behoudens indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan A&D LogoMat B.V., geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch het recht om enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit niet na te komen, doch de keus om, binnen een door A&D LogoMat B.V. daartoe te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te vorderen of de overeenkomst, voor zover nog niet gerealiseerd bij aangetekend schrijven, te ontbinden. In geval van levering met een indeling op afroep geldt de overeengekomen levertijd. Indien opdrachtgever niet heeft afgeroepen binnen de overeengekomen levertijd is hij van rechtswege in verzuim en is A&D LogoMat B.V. gerechtigd, 10 werkdagen nadat hij de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven te ontbinden met behoud van zijn recht op schadevergoeding.

1. In geval de niet tijdige levering door A&D LogoMat B.V. veroorzaakt wordt door overmacht, waaronder wordt verstaan iedere niet toe te rekenen omstandigheid, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, wordt de uitvoering van de overeenkomst door ons opgeschort tot na het beëindigen van de overmachttoestand tenzij A&D LogoMat B.V. na het ontstaan van de overmachttoestand de opdrachtgever schriftelijk ervan in kennis stelt de gehele overeenkomst althans een gedeelte daarvan, voor zover nog niet door ons uitgevoerd, door de overmachtsituatie te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van een schadevergoeding onzerzijds.

2. De opdrachtgever heeft in ieder geval het recht om na 60 dagen na het ontstaan van de overmachttoestand eenzijdig de overeenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding.

3. Indien A&D LogoMat B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: weersomstandigheden, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, materiaalfouten, transportmoeilijkheden, oproer, molest, boycot, werkstaking, nucleaire rampen, oorlogsomstandigheden, overmacht situaties zoals voren omschreven zich voordoende bij onze toeleveranciers, dan wel derden aan wie w

Bij al onze leveringen in binnen en buitenland zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.